Lĩnh vực
Huyền Học
Triết Học
Khoa Học
Mỹ học
Chính Trị Học
Kinh Tài Học
Đạo Đức Học
Ngôn Ngữ Học
Âm Thanh Học
Y Học
Võ Học
Quốc gia
Bengal
Việt Nam
Hungary
Trung Quốc
Nhật Bản
Ả Rập
Thụy Sĩ
Ý
Cộng hòa Genova
Ba Lan
Hy Lạp
Áo
Thụy Điển
Scotland
Albania
Argentina
Nam Phi
Anh
Hoa Kỳ
Đức
Do Thái
Mexico
Thụy Sĩ
Ấn Độ
Israel
Áo
Pháp

CHRISTOPHER COLUMBUS
(1451 - 1506)

NIKOLA TESLA
(1856 - 1943)

BENJAMIN FRANKLIN
(1706 - 1790)

MARIE CURIE
(1867 - 1934)

NEILS BOHR
(1885 - 1962)

MAX PLANCK
(1858 - 1947)

WENER HEISENBERG
(1901 - 1976)

CHARLES ROBERT DARWIN
(1809 - 1882)

DMITRI IVANOVICH MENDELEEV
(1834 - 1907)

GALILEO GALILEI
(1564 - 1642)

NICOLAUS COPERNIC
(1473 - 1543)

PYTHAGORE
(580 đến 572 TCN - 500 đến 490 TCN)

EUCLID
(330 TCN - 275 TCN)

STEPHEN HAWKING
(1942 - 2018)

ISAAC NEWTON
(1643 - 1727)

ALBERT EINSTEIN
(1879 - 1955)